Privacy

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelende therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig en vertrouwelijk omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Alleen bij uw behandeling betrokken behandelaren hebben toegang tot de gegevens in uw dossier.  Dit kunnen ook behandelaren zijn die u niet persoonlijk kent, maar die wel noodzakelijkerwijs deelnemen aan collegiaal overleg en mee zullen denken over uw behandeling. Hierbij kunt u denken aan een klinisch psycholoog en/of psychiater. U bent op de hoogte van wie deze behandelaren zijn.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandelingen
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

Het contactformulier en mail

Gegevens die u invult op het contactformulier zullen worden doorgestuurd naar mijn mailbox. Deze mailbox is met een wachtwoord beveiligd en niemand heeft hier verder toegang toe. Het betreft echter geen extra beveiligde mailbox. Deze mailbox gebruik ik vooral ook voor de uitwisseling van praktische informatie, zoals afspraken e.d.. Meer behandelinhoudelijke informatie zal ik mailen via k.schwardtmann@extenzo.nu (1nP) of k.schwardtmann@zorgmail.nl (Praktijk Marjolein Keijzer) afhankelijk van de samenwerking. Dit zijn wél extra beveiligde mailboxen. De gegevens die u via het contactformulier verstuurd, worden op de server van de webhosting van mijn website (Keurig Online) verwerkt. Met Keurig Online heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat uw gegevens voor inzage/gebruik door derden beschermd zijn.

Betrokken partijen waarmee ik de persoonsgegevens deel onder de hierboven genoemde voorwaarden:

 • Als u zich via Stichting 1nP bij mij heeft aangemeld:

Stichting 1nP

Gallasplein 3-5

3221 AB Hellevoetsluis

Telefoon: 0900-5553000

zorgadministratie@1nP.nl

 • Als u zich via Praktijk Marjolein Keijzer bij mij heeft aangemeld:

Praktijk Marjolein Keijzer

Lagendijk 3

1541 KA Koog aan de Zaan

praktijk@marjoleinkeijzer.nl