Privacy

 Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelende therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Alleen bij uw behandeling betrokken behandelaren hebben toegang tot de gegevens in uw dossier.  Dit kunnen ook behandelaren zijn die u niet persoonlijk kent, maar die wel noodzakelijkerwijs deelnemen aan collegiaal overleg en mee zullen denken over uw behandeling. Hierbij kunt u denken aan een klinisch psycholoog en/of psychiater. U bent op de hoogte van wie deze behandelaren zijn.

 

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).Indien passend bij uw behandeling overleggen we met uw huisarts. We houden hem/haar regelmatig op de hoogte van de voortgang van de behandeling. Dit wordt van tevoren met u besproken. U hebt desgewenst inzage in de huisartsenbrief.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat we indien passend bij uw behandeling overleggen we met uw huisarts. We houden hem/haar regelmatig op de hoogte van de voortgang van de behandeling. Dit wordt van tevoren met u besproken. U hebt desgewenst inzage in de huisartsenbrief.

Als uw behandelaar/aren vanwege een andere reden gebruik wil(len) maken van uw gegevens, dan zal/zullen zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

 Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult