Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Praktijk Bij1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen vaktherapeut K. Schwardtmann van Praktijk Bij1 en de patiënt.

 1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 3. Praktijk Bij1 beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar of niet. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de patiënt.
 4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de patiënt hanteert, ligt geheel bij de patiënt zelf.
 5. Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ zal Praktijk Bj1 de kosten declareren bij Stichting 1nP of bij Praktijk Marjolein Keijzer, die dan op hun beurt deze kosten zullen declareren bij de zorgverzekeraar. Minimaal één gesprek van de intake zal dan met een regiebehandelaar van 1nP of met psychiater Marjolein Keijzer zijn. Tijdens de inschrijving zijn zij verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook zijn zij verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek met de regiebehandelaar uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.
 6. Wanneer er geensprake is van vergoede zorg ontvangt de patiënt maandelijks een factuur van Praktijk Bij1.
 7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Praktijk Bij1 stuurt u dan een betalingsherinnering. Praktijk Bij1 behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 8. Uw behandelaar bij Praktijk Bij1 is aangesloten bij de beroepsvereniging voor vaktherapeuten (Federatie Vaktherapeutische Beroepen, FVB). Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 9. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Praktijk Bij1 en/of 1nP/Praktijk Marjolein Keijzer van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts.  Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts, kunt u dat bij mij aangeven.
 10. Vanaf de aanmelding heeft u bij Praktijk Bij1 vooral met mij als uw behandelaar te maken, bij vergoede zorg uit de basisverzekering ook met een regiebehandelaar of met mijn collega Marjolein Keijzer. Zij zullen meestal alleen bij de intake en bij evaluaties contact met uw hebben en betrokken zijn bij overleg. In sommige gevallen zullen ze een deel van de behandeling voor hun rekening nemen als dat uw behandelproces ten goede komt. Mocht ik onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn of uitvallen, dan zal u door een collega van mij worden benaderd die de behandeling al dan niet tijdelijk over zou kunnen nemen of de behandeling indien wenselijk of nodig aan een andere collega zal overdragen. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken. Misschien kunnen we het contact verbeteren, zo niet kan ik u doorverwijzen naar een collega van mij.
 11. De diensten worden geleverd op de locatie waar Praktijk Bij1 gevestigd is, m.u.v. de afspraken met de regiebehandelaar of met Marjolein Keijzer. Hiermee is het vaak ook mogelijk om te (beeld)bellen, mocht het moeilijk zijn om naar de desbetreffende locatie te reizen.
 12. De duur van een consult is 60 minuten.
 13. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten welke minimaal 24 uur van te vorenafgezegd worden, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 40,00 euro per consultin rekening gebracht worden.
 14. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 15. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Praktijk Bij1, dan zijn de voorwaarden van Praktijk Bij1  van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
 16. Praktijk Bij1 heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit aan mij kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de patiënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de patiënt niet van zijn betalingsverplichting.
 17. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 18. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Praktijk Bij1 en patiënt is Nederlands recht van toepassing.
 19. Praktijk Bij1 heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten(buiten kantoortijden).